Przetwarzanie danych osobowych

1. Podstawowa regulacja ochrony praw osób fizycznych przed nieuprawnionym przetwarzaniem ich danych osobowych oraz regulacja praw, obowiązków i odpowiedzialności w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych zawarta jest w ustawie nr 12/2007 18/2018 Kol. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw z późniejszymi zmianami (dalej „ZOOU”) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, która uchyla dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

2. Według ZOOU dane osobowe to przede wszystkim dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora powszechnie obowiązującego, innego identyfikatora, takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji lub identyfikator internetowy.

3. Sprzedającym jest firma handlowa ARTRA s.r.o. z siedzibą pod adresem Víťazná 394/44, 958 04 Partizánske, Słowacja, REGON: 31594689, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Trenczynie, dział: Sro, wstawić numer : 2448/R (dalej również „ARTRA” lub „Sprzedawca”).

4. Kupujący oznacza osobę fizyczną, osobę fizyczną – przedsiębiorcę lub osobę prawną, która jest zainteresowana zawarciem umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedającym, lub która zawarła umowę kupna-sprzedaży ze Sprzedającym (dalej także „Kupujący” lub „Klient”).

5. Zgodnie z ZOOU administratorem jest każdy, kto samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cel i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przetwarza dane osobowe we własnym imieniu. Na potrzeby strony internetowej www.artrastudios.pl osobą, której to dotyczy, jest Sprzedawca.

6. Zgodnie z ZOOU osobą, której dane dotyczą, jest każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane. Na potrzeby strony internetowej www.artrastudios.pl osobą, której to dotyczy, jest Kupujący.

7. Operator udziela osobie, której dane dotyczą, informacji na podstawie § 19 ust. 1 i 2 ZOO w następujący sposób:identifikačné údaje prevádzkovateľa: ARTRA s.r.o., so sídlom Víťazná 394/44, 958 04 Partizánske, Slovensko, IČO: 31594689, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 2448/R, tel.: +421 915 595 596, e-mail: support@artrastudios.pl.

a)    osoba odpowiedzialna: nie określono

b)    cel przetwarzania danych osobowych: realizacja istniejących stosunków umownych oraz cel prawidłowego zawarcia i zapewnienia wykonania stosunków umownych (realizacja zamówień, wysyłka zamówionych towarów, rozpatrywanie reklamacji); prowadzenie ksiąg rachunkowych, przetwarzanie dokumentów księgowych i podatkowych, fakturowanie i rejestracja kasy fiskalnej, wypełnianie obowiązków podatkowych operatora; identyfikacji Klienta podczas logowania do jego konta; analizowanie i mierzenie korzystania ze strony internetowej; zapewnienie bezpieczeństwa sieci i bezpieczeństwa informacji; aktualne konkursy, newsletter (marketing bezpośredni, list do Jezusa/list życzeń), komunikacja biznesowa

c)    podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: ustawa z dn. 431/2002 Kol. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami; akt nr. 222/2004 Kol. w sprawie podatku od wartości dodanej, z późniejszymi zmianami; akt nr. 40/1964 Kol. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami; inne normy prawne; z tytułu stosunków umownych i przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych

d)    odbiorcy pozyskanych danych osobowych: pośrednicy; organom administracji państwowej i władzy publicznej do sprawowania kontroli i nadzoru, sądom i organom ścigania w przypadku wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na operatorze

e)    okres przechowywania danych osobowych: do czasu rozliczenia praw i obowiązków z umowy, ale co najmniej 10 lat od zakończenia stosunku umownego. W przypadku konkursów dane osobowe będą zawsze przechowywane zgodnie z regulaminem konkursu.

f)    powód podania – żądanie danych osobowych: operator jest zobowiązany do żądania danych osobowych, aby móc wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy.

g)    W przypadku niepodania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia i wysłanie towaru do Klienta. W przypadku konkursów podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału danej osoby w konkursie.

h)    pośrednicy upoważnieni przez operatora: Google Ireland, 3rd floor, Gordon House, Barrow street, Dublin (dostawca usługi Google Analytics – mierzenie korzystania z serwisu), kurierzy, firmy transportowe i przewoźnicy pocztowi.

8.    W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, należy kontaktować się z operatorem pod adresem e-mail support@artrastudios.pl lub pisemnie na adres siedziby operatora.

9.    Prawa osoby, której dane dotyczą:

prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy operator przetwarza dotyczące jej dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (ma prawo do przekazania kopii danych osobowych, którymi dysponuje operator, dotyczących osoby, której dane dotyczą), oraz informacji o tym, w jaki sposób operator je przetwarza, w zakresie zgodnie z art. 15 RODO.

prawo do poprawiania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprostowania dotyczących jej danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub do ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne. Operator musi składać wnioski o naprawę lub bez zbędnej zwłoki zastosować się do uzupełnienia danych osobowych.

prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od operatora usunięcia dotyczących jej danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO (np. gdy dane osobowe uzyskane na jego temat przez operatora nie są już niezbędne do celów, w których zostały pozyskane lub w inny sposób przetwarzane). To prawo osoby zainteresowanej zostanie ocenione przez operatora z punktu widzenia wszystkich istotnych okoliczności zgodnie z art. 17 RODO (np. operator nie spełni żądania, jeśli przetwarzanie jest niezbędne – do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na operatorze lub do wykazania, wykonania lub obrony roszczeń).

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, aby operator ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych, jeżeli którykolwiek z przypadków wymienionych w art. 18 ust. 1 RODO. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO takie dane osobowe są przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania: a) wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub b) w celu wykazania, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub c) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub d) z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

prawo do przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO: Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyła operatorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowym czytelnym formacie i ma prawo przenieść te dane do innego operatora. Jeśli jest to technicznie możliwe, ma prawo do przenoszenia danych bezpośrednio od jednego operatora do drugiego.

prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO: Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym sprzeciw wobec profilowania na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 litera f) RODO. W takim przypadku operator nie może dalej przetwarzać danych osobowych, chyba że udowodni konieczne prawnie uzasadnione powody, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub powody do udowodnienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim, danych osobowych nie można już przetwarzać w takich celach.

prawo wniesienia inicjatywy lub skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść inicjatywę lub skargę w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, tj. j. Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, Hraničná 12, 820 07 Bratysława, SR, telefon: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

10.    Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookie dotyczące zachowań użytkowników są archiwizowane przez 30 dni, przy czym starsze dane są dostępne w formie zanonimizowanej w Google Analytics. W celu odmowy przetwarzania plików cookies (z wyjątkiem technicznych) niezbędny jest kontakt ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego. Informacje z kategorii plików cookie, których to dotyczy, są wykorzystywane przez Sprzedawcę również w celach reklamowych, kiedy to na podstawie tych danych Kupującemu mogą zostać wyświetlone reklamy na zagranicznych stronach internetowych, które Sprzedawca uzna za istotne w stosunku do Kupującego.


Join our artraClub now and get 10€ for registration and 5% back from your orders.