Polityka zwrotów

Spółka ARTRA s.r.o., z siedzibą pod adresem Víťazná 394/44, 958 04 Partizánske, Słowacja, numer identyfikacyjny: 31594689, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Trenczynie, sekcja: Sro, numer wpisu: 2448/R (zwana dalej również „Sprzedawca” lub „ARTRA” ), zgodnie z ustawą nr. 250/2007 Kol. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr 372/1990 Kol. o wykroczeniach w brzmieniu obowiązującym (dalej „ZOS”), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wydaje Procedurę Reklamacyjną (dalej również „Procedurę Reklamacyjną”):


artykuł 1

Postanowienia wstępne

1. Procedura reklamacyjna reguluje prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego w związku z reklamacją towarów i/lub usług sprzedawanych i/lub świadczonych przez Sprzedawcę, w tym warunki i tryb reklamacji.

2. Na potrzeby Procedury Reklamacji rozumie się

a) Sprzedawcą jest osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy Sprzedaży lub Umowy Konsumenckiej działa w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej albo osoba działająca w jej imieniu lub na jej rzecz. Na potrzeby niniejszego postępowania reklamacyjnego Sprzedawcą jest spółka ARTRA s.r.o. z siedzibą pod adresem Víťazná 394/44, 958 04 Partizánske, Słowacja, IČO: 31594689, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Trenczynie, dział: Sro, numer wpisu: 2448/R (dalej również „ARTRA” lub „Sprzedawca”)

b) Kupującym jest osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy Sprzedaży lub Umowy Konsumenckiej nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu, a jednocześnie (a) jest zainteresowana nabyciem Towaru, ( b) z którą Sprzedający zawarł lub miał Umowę Sprzedaży, lub (c) który jest następcą prawnym osoby, o której mowa w lit. a) lub list b) (dalej także „Kupujący”).

c) Reklamacja to zgłoszenie, poprzez które Kupujący zgłasza zastrzeżenia co do wad, funkcjonalności lub jakości Towaru (dalej również „Reklamacja”)

d) Towar oznacza jedną lub więcej rzeczy ruchomych, najczęściej obuwie lub inną rzecz ruchomą, którą Sprzedający oferuje do sprzedaży za pośrednictwem swojej strony internetowej www.artrastudios.pl i która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży (dalej również „Towary”)

e) Umowa kupna-sprzedaży jest zobowiązaniem, którego projekt powstaje na podstawie zamówienia Kupującego. Sama Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie doręczenia wiążącej zgody Sprzedawcy na tę propozycję – potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Od tego momentu między Kupującym a Sprzedającym powstają wzajemne prawa i obowiązki. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar Kupującemu i przenieść na niego własność towaru, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić za niego cenę zakupu na rzecz Sprzedającego, wszystko na warunkach określonych w Umowie Sprzedaży i w ogólnej działalności Sprzedającego regulamin (dalej jako „Umowa Sprzedaży”)

3. Serwis jest stroną internetową Sprzedawcy zamieszczoną w serwisie internetowym pod adresem: www.artrastudios.pl (dalej również „Serwis”)

4. Sprzedawca oferuje do sprzedaży Towary będące przedmiotem Umowy Sprzedaży za pośrednictwem swojej strony internetowej www.artrastudios.pl. Kupujący przed zakupem Towaru powinien rozważyć swoje potrzeby, w szczególności rodzaj i rozmiar Towaru oraz jest zobowiązany wziąć pod uwagę przeznaczenie Towaru, konstrukcję, skład materiałowy oraz sposób obróbki Towaru.

5. Sprzedawca zwraca uwagę, że warunkiem długiej żywotności Towaru, jego funkcjonalności oraz spełnienia wartości użytkowej Towaru jest przede wszystkim (a) prawidłowy dobór Towaru, (b) prawidłowe użytkowanie Towaru zgodnie z przeznaczeniem, (c) należytą i regularną pielęgnację Towaru oraz konserwację Towaru. Niedostateczna lub niewłaściwa pielęgnacja Towaru, niewłaściwa i/lub nieregularna konserwacja Towaru, nadmierne użytkowanie Towaru, użytkowanie Towaru w niewłaściwym celu może spowodować zmniejszenie żywotności i/lub funkcjonalności Towaru, ich uszkodzenie lub zniszczenie.

6. Żywotność Towaru oznacza czas, przez który Towar może trwać pod warunkiem należytej dbałości o Towar, właściwej i regularnej konserwacji Towaru, użytkowania Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem, z uwzględnieniem jego właściwości i szybkości użytkowania. Okresu użytkowania Produktu nie można mylić z okresem gwarancji. 


Artykuł 2

Podstawowe warunki Reklamacji

1. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru w chwili jego przejęcia przez Kupującego, jak również za wady powstałe po przejęciu Towaru w okresie gwarancji. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za to, że Towar jest bez wad, że posiada właściwości reklamowane na stronie internetowej oraz że Towar nadaje się do użycia w reklamowanym celu.

2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i zaczyna biec od dnia otrzymania Towaru przez Kupującego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa.

3. Kupujący jest uprawniony do reklamacji Towaru, jeżeli przy odbiorze Towaru stwierdzi, że Towar ma wady lub gdy wady wystąpią w okresie gwarancji.

4. Wada Towaru oznacza zmianę Towaru, lub jego właściwości na skutek zastosowania nieodpowiedniego lub niskiej jakości materiału, niezgodności z technologią produkcji lub zastosowania nieodpowiedniej technologii lub zastosowania nieodpowiedniego rozwiązania konstrukcyjnego.

5. Przez usuwalną wadę Towaru rozumie się taką wadę, którą można usunąć w drodze naprawy bez wpływu na wygląd, funkcjonalność i jakość Towaru.

6. Przez nieusuwalną wadę Towaru rozumie się wadę, której nie można usunąć lub której usunięcie, przy uwzględnieniu wszystkich decydujących okoliczności, nie jest celowe.

7. Wadą Towaru nie jest zmiana Towaru w okresie gwarancji na skutek zużycia, niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej, niewłaściwej lub nieregularnej pielęgnacji i konserwacji, na skutek naturalnych zmian materiałów, z których Towar powstał w wyniku uszkodzenia lub innej niewłaściwej ingerencji (uwaga więcej informacji o warunkach prawidłowego użytkowania i pielęgnacji Towaru znajdziesz w dziale Pielęgnacja Produktu).

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane przez przewoźnika Towaru. Kupujący przy odbiorze Towaru zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie, w które Towar jest zapakowany nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru konieczne jest spisanie protokołu stwierdzonych wad powstałych podczas transportu z przewoźnikiem – firmą kurierską w miejscu wydania Towaru. Jeżeli Kupujący przyjmie Towar pomimo oczywistego uszkodzenia opakowania, Sprzedający nie uzna późniejszych reklamacji z tego tytułu.

 

Artykuł 3

Forma i sposób złożenia Reklamacji

1. Kupującemu przysługuje pisemna reklamacja; forma pisemna jest zachowana w przypadku złożenia Reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail: support@artrastudios.pl lub poprzez formularz przeznaczony dla członków programu lojalnościowego.

2. Kupujący jest zobowiązany przesłać Sprzedającemu na własny koszt reklamowany Towar listem poleconym na adres produkcyjny Sprzedawcy: Víťazná 394/44, 958 04 Partizánske, Słowacja; Towar musi być ubezpieczony. Reklamowany towar wysłany za pobraniem nie zostanie przyjęty. Reklamowany Towar musi być kompletny, wyczyszczony i w dobrym stanie higienicznym. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia reklamowanego Towaru, jeżeli jest on zanieczyszczony, lub nie będzie higienicznie bezpieczny.

3. Reklamacja musi zawierać w szczególności (a) imię i nazwisko Kupującego, datę urodzenia, adres stałego zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli nie jest tożsamy z adresem stałego zamieszkania), datę i numer na rozkaz; (b) przedmiot Reklamacji, tj. j. dokładniejszy opis Reklamacji; (c) czego żąda Kupujący. Reklamacja może zawierać również dane kontaktowe Kupującego, w tym numer telefonu i/lub adres e-mail.

4. Kupujący może również złożyć reklamację osobiście dostarczając Towar na adres produkcyjny Sprzedawcy: Víťazná 394/44, 958 04 Partizánske, Słowacja.

5. Jeżeli Reklamacja nie zawiera wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji i/lub reklamowany Towar nie został wysłany, Sprzedający wezwie Kupującego do ich uzupełnienia i dostarczenia. Jednocześnie Sprzedawca poucza Kupującego, że jeżeli Kupujący nie uzupełni brakujących danych lub dowodów w wyznaczonym terminie, który nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych, Reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną.

6. W przypadku złożenia Reklamacji przez osobę nieuprawnioną lub w przypadku toczenia się lub prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub innego, Sprzedający jest uprawniony do odrzucenia Reklamacji, o czym Kupujący zostanie poinformowany na piśmie.

 

Artykuł 4

Warunki gwarancji i termin składania Reklamacji

1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towaru przez Kupującego, użytkowania Towaru w sposób niewłaściwy lub nieodpowiednie warunki, zaniedbanie dbałości o Towar, niewłaściwe obchodzenie się i użytkowanie Towaru, niewłaściwe obchodzenie się z Towarem.

2. Reklamację należy złożyć bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym wystąpił fakt będący przedmiotem Reklamacji lub będący przyczyną Reklamacji.

3. Sprzedawca wystawi Kupującemu potwierdzenie rozpatrzenia Reklamacji. 


Artykuł 5

Rozpatrzenie reklamacji

1. Równocześnie z potwierdzeniem przyjęcia Reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego o jego prawach, to jest (a) Kupujący ma prawo rozpatrzenia Reklamacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem Reklamacji, w w szczególności: (b) Kupujący ma prawo zadecydowania, z którego z poniższych praw ma korzystać:

2. Jeżeli chodzi o usuwalną wadę Towaru, Kupujący ma prawo do bezpłatnego, terminowego i należytego usunięcia wady.

3. Jeżeli jest to nieusuwalna wada Towaru, która uniemożliwia prawidłowe używanie Towaru jako rzeczy wolnej od wad, Kupujący ma prawo do wymiany Towaru albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży; w przypadku innych nieodwracalnych wad Kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki od ceny zakupu.

4. Jeżeli Towar ma wady usuwalne, ale Kupujący nie może prawidłowo korzystać z Towaru z powodu ponownego pojawienia się wady po naprawie lub z powodu większej ilości wad, Kupujący ma prawo do wymiany Towaru lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży .

1. Sprzedawca zamiast usunięcia wady może zawsze wymienić uszkodzony Towar na nieuszkodzony, jeżeli nie spowoduje to poważnych trudności dla Kupującego.

2. Na podstawie decyzji Kupującego, z którego korzysta on z uprawnień określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego ustalenia sposobu rozpatrzenia Reklamacji, w skomplikowanych przypadkach nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozpatrzenia Reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena stanu Towaru, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia Reklamacji.

3. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia Reklamacji, Sprzedawca rozpatrzy Reklamację niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach Reklamacja może zostać rozpatrzona w terminie późniejszym; rozpatrzenie Reklamacji nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia Reklamacji.

4. Jeżeli Kupujący złożył reklamację Towaru w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu, Sprzedawca może rozpatrzyć Reklamację odrzucając ją wyłącznie na podstawie profesjonalnej oceny; niezależnie od wyniku ekspertyzy Kupujący nie może zostać obciążony kosztami ekspertyzy ani innymi kosztami związanymi z ekspertyzą. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu kopii ekspertyzy uzasadniającej odrzucenie reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia reklamacji. Nie wpływa to na obowiązek Sprzedawcy wynikający z ustępu 6 niniejszego Artykułu Regulaminu Reklamacji.

5. Jeżeli Kupujący złożył reklamację Towaru po upływie 12 miesięcy kalendarzowych od zakupu, a Sprzedający ją odrzucił, osoba rozpatrująca Reklamację zobowiązana jest wskazać w dokumencie rozpatrzenia reklamacji, do kogo Kupujący może wysłać produkt do rzeczoznawcy oszacowanie. W przypadku przesłania produktu do ekspertyzy wskazanej osobie, koszty ekspertyzy, jak również wszelkie inne koszty z nią związane, niezależnie od wyniku ekspertyzy, ponosi Sprzedawca. Jeżeli Kupujący udowodni fachową oceną odpowiedzialność Sprzedawcy za wadę, może ponownie zgłosić reklamację; okres gwarancji nie wygasa w trakcie wykonywania ekspertyzy. Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ponownego rozpatrzenia Reklamacji wszystkie koszty poniesione na ekspertyzę, jak również wszelkie koszty z tym związane celowo poniesione. Ponowne Roszczenie nie może zostać odrzucone.

6. O wyniku rozpatrzenia Reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na piśmie. Forma pisemna zostaje zachowana, nawet jeśli wynik wyposażenia jest ogłaszany elektronicznie.

7. Koszty związane z Reklamacją ponosi Kupujący, chyba że niniejszy Regulamin Reklamacji lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

8. Jeżeli Kupujący nie zgadza się z wynikiem rozpatrzenia Reklamacji, jest uprawniony do złożenia ponownej Reklamacji wobec Sprzedawcy, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o wyniku Reklamacji. Do kolejnej Reklamacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu Reklamacji, za wyjątkiem możliwości rozpatrzenia jej z kolejną Reklamacją skierowaną przeciwko Sprzedawcy. Nie ma to wpływu na postanowienia ustępu 6 niniejszego artykułu dotyczącego procedury reklamacyjnej.

9. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na rozpatrzenie Reklamacji, jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Rozpatrzenie Reklamacji nie wpływa na prawo Kupującego do odszkodowania za szkodę na zasadach ogólnych. 


Artykuł 6

Postanowienia końcowe

1. Jeżeli Kupujący uważa, że Sprzedający naruszył powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jest uprawniony do kontaktu z:

a) Centralny Inspektorat Słowackiej Inspekcji Handlowej, PO BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava,

b) Inspektorat SOI dla regionu Trenčín, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Departament Nadzoru i Dział Prawny,

c) inne organy nadzorcze.

2. W stosunkach pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Reklamacji, zastosowanie mają zawarta Umowa Sprzedaży, Ogólne Warunki Handlowe Sprzedawcy, ZOS, ustawa nr 1/2007/2007 40/1964 Kol. Kodeks Cywilny w jego aktualnym brzmieniu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Procedury Reklamacji w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub swojej polityki handlowej. Zmiana Procedury Reklamacji nastąpi poprzez opublikowanie zmienionego Procedury Reklamacji wraz z określeniem jego skuteczności, nie później niż w dniu, w którym ma wejść w życie.

4. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszy Regulamin Reklamacji nie dotyczy Kupujących będących osobami fizycznymi – przedsiębiorcą oraz osobą prawną.

5. Procedura reklamacyjna opublikowana jest na stronie internetowej Sprzedawcy: www.artrastudios.pl. Jednocześnie Procedura Reklamacji dostępna jest w siedzibie Sprzedawcy pod adresem Víťazná 394/44, 958 04 Partizánske, Słowacja.

6. Niniejszy Regulamin Reklamacji wchodzi w życie z dniem 15 września 2022 roku.


Join our artraClub now and get 10€ for registration and 5% back from your orders.