Ogólne warunki handlowe

artykuł 1

Postanowienia wstępne

1.    Spółka handlowa ARTRA s.r.o., z siedzibą pod adresem Víťazná 394/44, 958 04 Partizánske, Słowacja, REGON: 31594689, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Trenczynie, dział: Sro, numer wpisu: 2448/R, tel.: +421 915 595 596, e-mail: support@artrastudios.pl (dalej jako „Sprzedający” lub „ARTRA”), wydaje niniejsze ogólne warunki handlowe (dalej jako „OWU”), które regulują prawa i obowiązki stron umowy przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy Sprzedaży. 

2.    O ile wyraźnie nie wskazano inaczej w niniejszych OWH lub w Umowie Sprzedaży, terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie::

a) „Sprzedawca” oznacza spółkę handlową ARTRA s.r.o. z siedzibą pod adresem Víťazná 394/44, 958 04 Partizánske, Słowacja, numer identyfikacyjny: 31594689, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Trenczynie, dział: Sro, numer wpisu: 2448 /R, tel.: +421 915 595 596, e-mail: support@artrastudios.pl,

b) „Kupujący” oznacza osobę fizyczną, osobę fizyczną – przedsiębiorcę lub osobę prawną, która jest zainteresowana zawarciem Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym lub która zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym,

c) „Umowa kupna” jest zobowiązaniem, którego projekt powstaje na podstawie zamówienia Kupującego. Sama Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia wiążącej zgody Sprzedawcy na tę propozycję – potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Od tego momentu między Kupującym a Sprzedającym powstają wzajemne prawa i obowiązki,

d) „Zamówienie” oznacza zamówienie Kupującego złożone za pośrednictwem Serwisu,

e) „Towary” oznaczają jedną lub więcej rzeczy ruchomych, najczęściej obuwie lub inną rzecz ruchomą, którą Sprzedający oferuje do sprzedaży za pośrednictwem swojej strony internetowej www.artrastudios.pl i która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży,

f) „Serwis” oznacza stronę internetową Sprzedawcy opublikowaną w serwisie internetowym pod adresem: www.artrastudios.pl,

g) „Kodeks cywilny” oznacza ustawę nr. 40/1964 Kol. Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami,

h) „Ustawa o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa” oznacza ustawę nr 13/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. 102/2014 Kol. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz o zmianie niektórych ustaw w brzmieniu zm.Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a sú pre Kupujúceho záväzné odoslaním Objednávky Predávajúcemu.

3.    Odmienne ustalenia w umowie kupna-sprzedaży mają pierwszeństwo przed treścią niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

4.    Złożona przez Sprzedawcę oferta sprzedaży Towarów nie ma charakteru propozycji zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub innej umowy, publicznej propozycji zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub innej umowy, oferty handlowej ani innej czynności prawnej o podobnym lub podobne efekty.

5.    Stosunek umowny ustanowiony Umową kupna podlega porządkowi prawnemu obowiązującemu na Słowacji.


artykuł 2

Umowa sprzedaży

1. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta na podstawie Zamówienia Kupującego oraz na podstawie potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Zamówienie Kupującego jest skierowaną do Sprzedawcy propozycją Kupującego zawarcia Umowy Sprzedaży. Zamówienie jest wiążące dla Kupującego. Kupujący składa Zamówienie wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, poprzez prawidłowe i kompletne wypełnienie oraz wysłanie zamieszczonego na stronie formularza. W Zamówieniu Kupujący zobowiązany jest wskazać lub potwierdzić w szczególności: zamawiane Towary poprzez określenie ich rodzaju i ilości; cenę zakupu i sposób płatności; miejsce i sposób dostawy Towaru.

3. Kupujący zobowiązany jest do wskazania w Zamówieniu prawidłowych danych identyfikacyjnych, które umożliwią Sprzedawcy kontakt z Kupującym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niejasności w trakcie realizacji Zamówienia. Jakakolwiek zmiana danych określonych w przesłanym już Zamówieniu możliwa jest wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.

4. Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do Zamówienia nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego wysłania przez Kupującego, o ile niniejsze Ogólne Warunki nie stanowią inaczej. Sprzedawca może skomentować Zamówienie poprzez:Objednávku 

a) Kupujúceho potvrdí, alebo

b)  Objednávku Kupujúceho nepotvrdí a to najmä ak Predávajúci po odoslaní Objednávky zistí, že z objektívnych dôvodov alebo z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť (vis major), nemá možnosť Objednávku Kupujúceho splniť.

5.    Potwierdzenie Zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę propozycji zawarcia Umowy Sprzedaży pod warunkiem, że zawiera ona te same dane, co dane wskazane w przesłanym Zamówieniu, za wyjątkiem przypadków, gdy Potwierdzenie Zamówienia Zamówienie zawiera informacje i dane wynikające z Umowy Sprzedaży, niniejszych OWU lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Potwierdzenie Zamówienia jest wiążące dla Sprzedawcy. Potwierdzenie Zamówienia następuje przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub osobiście.

6.    Jeżeli w ciągu 20 minut od wysłania Zamówienia Kupujący nie otrzyma na podany przez siebie adres e-mail informacji o przyjęciu Zamówienia, zobowiązany jest sprawdzić, czy zawiadomienie o przyjęciu Zamówienia nie znajduje się w folder ze spamem. Jeżeli Kupujący nie otrzyma zawiadomienia o przyjęciu Zamówienia lub potwierdzenia Zamówienia, zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: support@artrastudios.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +421 915 595 596.

7.    W przypadku trwających promocji sprzedaż Towarów na stronie internetowej Sprzedawcy podlega obowiązującym warunkom danej promocji oprócz niniejszych OWU. W przypadku zamówienia przez Kupującego Towaru niezgodnie z warunkami danej promocji, Sprzedający jest uprawniony do anulowania Zamówienia Kupującego. O anulowaniu Zamówienia Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową, a w przypadku zapłaty ceny zakupu lub jej części środki te zostaną mu zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych na wskazane przez niego konto bankowe, chyba że inaczej uzgodnione ze Sprzedawcą. Wszystkie promocje są ważne do wyczerpania zapasów, chyba że zaznaczono inaczej. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą.

8.    Sprzedawca zobowiązany jest do:

a)    na podstawie Zamówienia potwierdzonego przez Sprzedawcę dla Kupującego, dostarczyć Towar w uzgodnionej ilości, jakości i terminie oraz go zapakować, chyba że w Ogólnych Warunkach lub Umowie Sprzedaży określono inaczej, lub;

b)    wyposażyć Towar do transportu w sposób niezbędny do jego zachowania i ochrony;

c)    przekazać Kupującemu wraz z Towarem najpóźniej w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkie dokumenty niezbędne do przejęcia i używania Towaru oraz inne dokumenty przewidziane obowiązującymi przepisami prawa (np. instrukcja, dokument podatkowy).

9.    Sprzedający ma prawo do należytej i terminowej zapłaty ceny zakupu od Kupującego za dostarczony Towar. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości Kupującego lub osoby upoważnionej do odbioru Towaru podczas odbioru osobistego Towaru w swoich sklepach, w przypadkach, gdy dostawa Towaru do Kupującego jest opłacona z góry bezgotówkową kartą płatniczą lub przelew bankowy.

10.  Kupujący zobowiązany jest do:

a) odebrać zakupiony lub zamówiony Towar, a w przypadku odbioru osobistego Towaru we wskazanym punkcie odbioru odebrać Towar w ciągu 7 dni roboczych od dnia przesłania przez Sprzedawcę informacji o dostępności Towaru,

b) zapłacić Sprzedającemu uzgodnioną cenę zakupu w uzgodnionym terminie, w tym koszty dostarczenia Towaru.

11. Jeżeli Kupujący naruszy swoje zobowiązanie wynikające z art. 2 ust. 10 lit a) niniejszych OWU, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

12. Kupujący ma prawo dostarczyć Towar w ilości, jakości, terminie i miejscu uzgodnionym przez strony umowy w potwierdzeniu Zamówienia.


artykuł 3

Cena zakupu i warunki płatności

1.    Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu ceny zakupu Towaru, obowiązującej w chwili wysłania Zamówienia przez Kupującego, w terminie wynikającym z umowy kupna-sprzedaży, nie później jednak niż przy odbiorze towaru. Wraz z zapłatą ceny zakupu Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kosztów przesyłki i opakowania w wysokości określonej w Zamówieniu.

2.    Wysokość ceny zakupu Towaru, a także wysokość opłaty pocztowej i opakowania podana jest na stronie internetowej Sprzedawcy. Cena zakupu Towaru, a także kwota opłaty pocztowej i opakowania są ostateczne. ARTRA jest płatnikiem podatku VAT.

3.    Opłata za przesyłkę i opakowanie jest naliczana w następujący sposób: cennik transportu TUTAJ.

4.    Przed potwierdzeniem Zamówienia, Sprzedawca może zmienić cenę Towarów podaną w katalogu e-commerce na Stronie Internetowej dla Zamówień wszystkich Towarów w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany kursów walut, istotnego wzrostu inflacji i zmiany cen od producentów lub dostawców Towarów, lub jeśli odkryje, że podana cena została błędnie podana. Sprzedający ma obowiązek poinformować o tym fakcie Kupującego.

5.    Przed potwierdzeniem Zamówienia Sprzedawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Kupującego na zmianę ceny zgodnie z aktualnym cennikiem. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

6.    Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy ceny zakupu Towaru:

a) przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie wystawionej faktury zaliczkowej wskazującej właściwy symbol zmienny. Jeżeli jednak Kupujący nie zapłaci odpowiedniej Ceny Zakupu w terminie 5 dni od daty doręczenia Kupującemu danej faktury zaliczkowej, Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży przed bezskutecznym upływem tego terminu, a tym samym Umowa kupna jest anulowana od początku. Strony umowy zobowiązują się do oddania sobie wszystkiego, co spełniały do chwili odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

b) płatności on-line kartą za pośrednictwem bramki płatniczej, lub

c) w formie gotówki za pobraniem w miejscu wydania Towaru (uwaga: gotówką lub kartą płatniczą na warunkach określonych przez firmę kurierską (przewozową) lub operatora pocztowego).

1. Dane identyfikacyjne do płatności zostaną określone w Zamówieniu. Jeżeli Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę zakupu przelewem bezgotówkowym lub kartą płatniczą online, za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym cała cena zakupu została zaksięgowana na koncie Sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany do realizacji Zamówienia, w przypadku zapłaty ceny zakupu przelewem bezgotówkowym lub w przypadku zapłaty ceny zakupu kartą płatniczą online, wyłącznie po prawidłowym zapłaceniu ceny zakupu za Towar i koszty przesyłki i opakowania. Poprzednie zdanie nie ma zastosowania w przypadku zapłaty ceny zakupu za pobraniem. 

2. W przypadku trwającej promocji cena zakupu oraz koszty przesyłki i opakowania obowiązują do wyczerpania zapasów, chyba że przy danym Produkcie wskazano inaczej. 


artykuł 4

Dostawa towarów

1.    Sprzedawca dostarcza Towar Kupującemu na terenie Unii Europejskiej, na adres wskazany przez Kupującego w Umowie Sprzedaży, za pośrednictwem firm kurierskich (transportowych) podmiotów trzecich.

2.    Sprzedawca zawiadomi Kupującego o terminie dostawy Towaru oraz zapakuje Towar do transportu w sposób przyjęty dla Towarów w stosunkach handlowych, lub w sposób niezbędny do zachowania i ochrony Towaru.

3.    Sprzedawca jest zobowiązany do realizacji Zamówienia Kupującego i dostarczenia Towaru Kupującemu w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia Kupującego przez Sprzedawcę, chyba że w Umowie Sprzedaży lub w w opisie Towaru lub o ile niniejsze Ogólne Warunki nie stanowią inaczej.

4.    Sprzedający ma prawo wezwać Kupującego do odbioru Towaru przed upływem terminu uzgodnionego w Umowie Sprzedaży.

5.    Sprzedawca wskazuje następujące możliwości dostawy Towaru:

a) Transport firmą kurierską DPD na terenie UE,

b) Transport firmą kurierską DHL na terenie UE i USA,

c) Transport firmą kurierską Packeta Slovakia s. r. o. na terytorium UE,

6. Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení Objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od Kúpnej zmluvy Tovar neprevezme do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v Kúpnej zmluve, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie Objednávky. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa kedy bol Kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať Tovar tretej osobe.

7.    W przypadku, gdy Sprzedający dostarczy Kupującemu Towar w miejsce wskazane przez Kupującego w Umowie Sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest do osobistego odbioru Towaru lub zapewnienia odbioru Towaru przez osobę którego upoważnia na wypadek jego nieobecności do odbioru Towaru określonego w Umowie Sprzedaży oraz do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i wydania Towaru. Osoba trzecia upoważniona do odbioru Towaru określonego w Umowie Sprzedaży jest zobowiązana do przedłożenia Sprzedającemu lub osobie upoważnionej do dostarczenia Towaru oryginału lub kopii Umowy Sprzedaży oraz dowodu zapłaty za Towar oraz pisemnego upoważnienia . W przypadku konieczności ponownego dostarczenia Towaru z powodu nieobecności Kupującego w miejscu wskazanym w Umowie Sprzedaży, wszelkie poniesione koszty ponosi Kupujący, w szczególności powtórne dostarczenie Towaru do miejsca wskazanego w ust. umowa kupna.

8.    Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru oraz jego opakowania niezwłocznie po dostarczeniu. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że Towar jest uszkodzony mechanicznie, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie przewoźnika i sprawdzić w jego obecności stan Towaru. W przypadku uszkodzenia Towaru Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół zakresu i charakteru uszkodzenia Towaru, którego prawidłowość potwierdzi przewoźnik. Sprzedawca rekomenduje, aby w przypadku stwierdzenia rozerwanego lub uszkodzonego opakowania dostarczonego Towaru nie odbierać, ani nie kierować bezpośrednio do pracownika firmy transportowej.

9.    Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych Towaru, które nie były widoczne przy odbiorze przesyłki, należy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od dostarczenia Towaru. Obowiązkiem Kupującego jest udowodnienie, że uszkodzeń mechanicznych nie można było stwierdzić nawet podczas dokładnego oględzin Towaru i jego opakowania zgodnie z poprzednim paragrafem. Późniejsze reklamacje mechanicznego uszkodzenia produktu nie będą już uwzględniane. Kupujący zobowiązany jest przed pierwszym użyciem zapoznać się z warunkami gwarancji, w tym z warunkami pielęgnacji Towaru, a następnie bezwzględnie stosować się do tych informacji.

10.    Jeżeli po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedający stwierdzi, że z przyczyn obiektywnych lub z przyczyn od niego niezależnych nie jest możliwe dostarczenie Kupującemu części i/lub pewnego rodzaju Towarów, Sprzedający jest uprawniony do zaproponować Kupującemu porozumienie w sprawie zmiany Umowy Sprzedaży. W takim wypadku moment spełnienia przez Sprzedawcę obowiązku dostarczenia Towaru zgodnie z Umową Sprzedaży zostaje odroczony do czasu zawarcia umowy o zmianę Umowy Sprzedaży. Jeżeli umowa o zmianę Umowy Sprzedaży nie zostanie zawarta najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Sprzedawcę propozycji zawarcia umowy o zmianę Umowy Sprzedaży albo jeżeli Kupujący odrzuci propozycję Sprzedającego zawarcia umowy w sprawie zmiany Umowy Sprzedaży Sprzedający i/lub Kupujący mogą odstąpić od Umowy Sprzedaży. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków stosuje się odpowiednio do zawarcia umowy zmiany Umowy Sprzedaży.

11.    Do każdej wysyłki Towaru Kupujący otrzyma fakturę e-mailem. W przypadku zapłaty ceny zakupu za pobraniem, Sprzedający prześle Kupującemu dokument podatkowy - fakturę VAT wraz z Towarem.


 artykuł 5

Prawa Kupującego jako konsumenta

1. Kupujący oświadcza, że przed wysłaniem Zamówienia Sprzedający przekazał mu informację zgodnie z § 10a Ustawy Dz. 250/2007 Kol. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr 372/1990 Kol. o wykroczeniach, z późniejszymi zmianami, z późniejszymi zmianami, w szczególności:

a)    główne cechy Towaru (opis Towaru, materiał wykończenia powierzchni Towaru, wymiary Towaru);

b)    dane identyfikacyjne Sprzedawcy, w tym nazwa firmy i adres Sprzedawcy;

c)    numer telefonu Sprzedawcy oraz inne dane istotne dla kontaktu Kupującego ze Sprzedawcą (adres elektroniczny);

d)    adres Sprzedawcy, pod którym Kupujący może złożyć reklamację (adres siedziby Sprzedawcy);

e)    łączna cena zakupu Towaru, koszty transportu, opłaty pocztowej, opakowania itp. (informacja podawana jest w podsumowaniu Zamówienia przed jego wysłaniem);

f)    warunki płatności, warunki dostawy, termin, w jakim Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar;

g)    informacje o procedurach składania i rozpatrywania reklamacji, reklamacji i sugestii Kupującego;

h)    informację o prawie Kupującego do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nawet bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru;

i)    warunki, termin i tryb wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży (art. 6 OWU); w przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedaży ponosi on koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy;

j)    informacje o warunkach gwarancji oraz pouczenia o odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru;

k)    informację, że Umowa Sprzedaży zawierana jest na czas oznaczony, do czasu jej wykonania;

l)    informację, że zobowiązania Kupującego wynikające z Umowy Sprzedaży trwają aż do ich należytego i terminowego wykonania;

m)    informacje o możliwości i warunkach rozstrzygania sporów poprzez system alternatywnych metod rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą nr 391/2015 Kol. o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów konsumenckich oraz o zmianie niektórych ustaw z późniejszymi zmianami;

n)    treść Procedury Reklamacyjnej TUTAJ oraz treść Informacji o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ.

2.    Kupujący – konsument ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o dokonanie korekty (e-mailem na adres: support@artrastudios.pl), jeżeli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub jeśli uważa, że Sprzedawca naruszył jego prawa. Jeżeli Sprzedawca ustosunkuje się negatywnie do tego żądania lub nie ustosunkuje się do niego w terminie 30 dni od dnia jego wysłania, konsument ma prawo złożyć wniosek o powołanie alternatywnego podmiotu rozstrzygającego spory (dalej jako „ARS ") na podstawie ustawy z dn. 391/2015 w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich oraz o zmianie niektórych ustaw z późniejszymi zmianami. Kupujący-konsument może również złożyć reklamację za pośrednictwem platformy alternatywnego rozstrzygania sporów RSO, która jest dostępna online pod adresem https://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm.

3.    Z alternatywnych metod rozstrzygania sporów może skorzystać wyłącznie Kupujący – konsument, będący osobą fizyczną, która przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy Sprzedaży nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu. Alternatywne metody rozstrzygania sporów dotyczą wyłącznie sporów pomiędzy Kupującym – konsumentem a Sprzedawcą, wynikających lub związanych z umową konsumencką. Alternatywne rozstrzyganie sporów dotyczy wyłącznie umów zawieranych na odległość. Bardziej szczegółowe informacje w całej sprawie reguluje ustawa nr 391/2015 Kol. w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich oraz o zmianie niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr. 524/2013 oraz w ustawie o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.


artykuł 6

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1.    Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, jeżeli Sprzedający terminowo i rzetelnie poinformował Kupującego o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Towar uważa się za odebrany w momencie, gdy Kupujący lub osoba przez niego wskazana, z wyłączeniem przewoźnika, przejmie wszystkie części zamówionego Towaru.

2.    Jeżeli Sprzedający udzielił Kupującemu dodatkowych informacji, jednak nie później niż w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia biegu terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu Ogólnych Warunków, bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Umowa Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca dodatkowo spełnił obowiązek informacyjny. Jeżeli Sprzedający nie poinformował Kupującego o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży nawet w dodatkowym terminie zgodnie ze zdaniem poprzednim, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 12 miesięcy i 14 dni od dnia rozpoczęcia okresu odstąpienia zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu Ogólnych warunków.

3.    Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nawet przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą (pod adresem jego siedziby) w formie pisemnej lub w formie zapisu na innym trwałym nośniku (tj. poprzez powiadomienie pocztą elektroniczną na adres e-mail adres: support@artrastudios.pl), wskazując numer Zamówienia. Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, który znajduje się na stronie Sprzedawcy TUTAJ.

4.    Kupujący ma obowiązek odesłać Towar (polecany i ubezpieczony) lub przekazać go Sprzedającemu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Towar nie może być wysyłany za pobraniem; w takim przypadku nie zostanie przejęty. Adres firmy do zwrotu Towaru to: Víťazná 394/44, 958 04 Partizánske, Słowacja. Koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący. Towar nie może być używany ani uszkodzony. Zwracany Towar musi być kompletny łącznie z akcesoriami itp. oraz musi być wyposażony w oryginalną metkę oraz wszystkie elementy zabezpieczające nowego Towaru. W przypadku zwrotu Towaru należy go tak zapakować, aby dotarł do Sprzedawcy w stanie nieuszkodzonym, nadającym się do dalszej odsprzedaży. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, które nastąpiło w wyniku takiego obchodzenia się z Towarem, które wykracza poza zakres czynności niezbędnych do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności Towaru.

5.    Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 60 dni od dnia doręczenia Kupującemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności na podstawie Umowy Sprzedaży lub w związku z wraz z kosztami transportu, dostawy i wysyłki oraz przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu płatności Kupującemu przed wydaniem mu towaru.

6.    Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku opóźnienia Sprzedawcy w dostarczeniu Towaru tylko wtedy, gdy opóźnienie zostało spowodowane bezpośrednio przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez osoby trzecie, które wtrącają się w proces dostawy Towaru.

7.    Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku określonym w niniejszych OWU, a także w przypadku (a) gdy Kupujący zalega z zapłatą Ceny Zakupu, (b) Sprzedający naruszy ogólnie obowiązujących przepisów prawa poprzez dostarczenie Towaru, (c) z przyczyn obiektywnych, lub z przyczyn od niego niezależnych nie może dostarczyć Towaru Kupującemu.

8.    Postanowień niniejszego paragrafu Ogólnych Warunków nie stosuje się do odstąpienia od Umowy Sprzedaży z powodu wady produktu. Roszczenia Kupującego z tytułu wad Towaru uregulowane są w Regulaminie Reklamacji Sprzedawcy TUTAJ.

9.    Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży w trybie niniejszego artykułu Ogólnych Warunków w przypadkach przewidzianych ustawą o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy, w szczególności w przypadku sprzedaży Towarów wyprodukowanych według specjalnych wymagań Kupującego, Towarów na wymiar lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego Kupującego.

 

artykuł 7

Nabycie własności Towaru

1.    Kupujący nabywa prawo własności Towaru i przechodzi na Kupującego niebezpieczeństwo uszkodzenia Towaru z chwilą jego odbioru; nie dotyczy to Kupującego będącego osobą fizyczną – przedsiębiorcą i osobą prawną.

2.    Kupujący będący osobą fizyczną – przedsiębiorcą i osobą prawną nabywa prawo własności Towaru z chwilą przejęcia lub zapłaty ceny zakupu Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego będącego osobą fizyczną – przedsiębiorcą i osobą prawną z chwilą jego odbioru, lub w momencie opóźnienia dostawy towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 

artykuł 8

Odpowiedzialność za wady Towaru

1.    Sprzedawca udziela gwarancji na Towar. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia otrzymania Towaru przez Kupującego. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Produkt był objęty naprawą gwarancyjną.

2.    Gwarancja obejmuje wady produkcyjne ujawnione w okresie gwarancyjnym, spowodowane wadą materiałową lub błędem funkcjonalnym.

3.    Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru oraz jego opakowania niezwłocznie po dostarczeniu. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że Towar jest uszkodzony mechanicznie, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie przewoźnika i sprawdzić w jego obecności stan Towaru. W przypadku uszkodzenia Towaru Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół zakresu i charakteru uszkodzenia Towaru, którego prawidłowość potwierdzi przewoźnik. Na podstawie tak sporządzonego i doręczonego Sprzedawcy protokołu, Sprzedawca może następnie zapewnić usunięcie wady Towaru, rabat na Towar lub, w przypadku nieusuwalnych wad Towaru, dostarczyć Kupującemu nowy Dobra.

4.    Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia Produktu lub jego części spowodowanego użytkowaniem. Krótsza żywotność Produktu nie może być zatem uznana za wadę i nie podlega reklamacji. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych, nieprofesjonalnego użytkowania, niewłaściwej obsługi, niewłaściwej konserwacji Towaru, obciążenia Towaru nadmierną siłą/wagą.

5.    Tryb składania reklamacji określa Regulamin Reklamacji Sprzedawcy TUTAJ, który jest opublikowany na stronie internetowej Sprzedawcy.

6.    Dla uniknięcia wątpliwości, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru na podstawie niniejszych OWZ nie dotyczy Kupujących będących osobami fizycznymi – przedsiębiorcami oraz osobami prawnymi.

 

artykuł 9

Dostawa

1.    Dane kontaktowe i komunikacyjne Sprzedającego: ARTRA s.r.o., z siedzibą Víťazná 394/44, 958 04 Partizánske, Słowacja, telefon: +421 915 595 596, e-mail: support@artrastudios.pl.

2.    Dane identyfikacyjne i komunikacyjne Kupującego zawarte są w Zamówieniu.

3.    Strony zobowiązują się do dostarczania dokumentów dotyczących zobowiązań pomiędzy Sprzedającym a Kupującym wynikających z niniejszych OWU lub Umowy Sprzedaży listem poleconym lub na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 2. w niniejszym artykule OWU. Drogą pocztową strona umowy – nadawca dokumentu dostarcza drugiej stronie umowy – adresatowi na adres wskazany w niniejszych OWH, lub adres wskazany pisemnie w Zamówieniu, chyba że Kupujący poda inny adres.

4.    W formie elektronicznej strona umowy - nadawca dostarcza dokument elektroniczny na adres e-mail podany w niniejszych OWU lub w Zamówieniu. Umawiające się strony wyraźnie uzgodniły, że dokument będzie uważany za doręczony adresatowi, nawet jeśli zostanie zwrócony pocztą jako dokument, którego adresat nie otrzymał w okresie przechowywania, dokument, którego przyjęcia adresat odmówił lub adresat jest nieznany w podany adres. Strony umowy ustaliły, że za datę doręczenia dokumentu uważa się dzień, w którym pismo zostało odebrane przez adresata, co oznacza odpowiednio dzień doręczenia dokumentu pod adres wskazany w niniejszych Ogólnych Warunkach . adres wskazany pisemnie w Zamówieniu, chyba że Kupujący wskaże inny adres, pod którym strona umowy mogłaby faktycznie zapoznać się z treścią dokumentu.

5.    W przypadku doręczenia drogą elektroniczną na adres e-mail, za doręczenie uważa się dzień otrzymania od adresata potwierdzenia zwrotnego e-maila o doręczeniu. Strony umowy uzgodniły, że jeśli dokument między stronami umowy nie zostanie dostarczony drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony umowy są zobowiązane do dokonania dostawy za pośrednictwem usług pocztowych..

 

artykuł 10

Dane osobowe

1.    Kupujący oświadcza, że przed przetwarzaniem jego danych osobowych jako osoba, której dane dotyczą, został udostępniony przez Sprzedawcę jako operator zgodnie z ustawą nr. 18/2018 Kol. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw z późniejszymi zmianami (dalej „ZOOU”) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, która uchyla dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), informacje określone z góry przez zamówienia, szczegółowo opisane w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, opublikowanej na stronie internetowej TU.

2.    Kupujący wysyłając Zamówienie potwierdza, że zapoznał się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych, zamieszczoną na stronie TU, w tym z prawami, które przysługują mu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

3.    W przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych (wykaz danych osobowych: imię i nazwisko, adres stałego zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail) w celu marketingu bezpośredniego oraz informowania o ofertach specjalnych i nowościach, będą przetwarzać jego dane osobowe we wskazanym celu. Zgoda udzielana jest na okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody. Kupujący ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do Sprzedawcy.

4.    Kupujący wyraża zgodę na używanie przez Sprzedawcę środków porozumiewania się na odległość w komunikacji z nim. Kupujący wyraża zgodę na to, aby wzajemna komunikacja między nim a Sprzedającym odbywała się również za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod podanymi lub opublikowanymi przez Kupującego adresami komunikacyjnymi: e-mail, telefon komórkowy. lub stacjonarny, w tym przesyłanie ofert handlowych, informacji o produktach i usługach sprzedającego (jeśli Kupujący nie odmówił), itp. Zgoda udzielana jest na okres od jej wyrażenia do upływu 4 lat od dnia ustania jakiegokolwiek stosunku umownego lub innego stosunku prawnego ze Sprzedawcą. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do Sprzedawcy..

 

artykuł 11

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy ARTRA (zwany dalej „operatorem programu lojalnościowego”) przeznaczony jest dla Klientów dokonujących zakupów towarów wyłącznie na własne potrzeby (konsumentów) za pośrednictwem sklepów Sprzedawcy lub prowadzonego e-sklepu. Program lojalnościowy to program przyznawania, śledzenia i naliczania punktów za zakupy dokonywane przez poszczególne osoby w sklepach Sprzedającego i e-sklepie oraz czerpania korzyści dla posiadaczy kart lojalnościowych według określonych poziomów określonych w niniejszych OWU. Niniejsze OWU oraz regulamin programu lojalnościowego regulują postępowanie operatora programu lojalnościowego oraz osoby zainteresowanej wydaniem elektronicznej karty lojalnościowej na określonych w niniejszych warunkach poziomach, zasadach programu lojalnościowego oraz prawach i obowiązkach pomiędzy operatorem programu lojalnościowego a posiadaczami kart lojalnościowych według poszczególnych poziomów.

Sprzedający poprzez program lojalnościowy zapewnia swoim Klientom zróżnicowane portfolio bonusów i rabatów na podstawie spełnienia określonych warunków określonych w Ogólnych Warunkach, w szczególności w postaci rabatu na wybrane Towary na podstawie osiągniętego obrotu. Posiadacz elektronicznej karty lojalnościowej uzyskuje rabaty po zgłoszeniu posiadania karty określonego poziomu i/lub podaniu swojego nazwiska w wybranych sklepach Sprzedawcy lub wpisaniu określonego kodu lojalnościowego przy zakupach w e-sklepie.

I. Członkostwo w programie lojalnościowym

Członkiem programu lojalnościowego może zostać wyłącznie Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Warunkiem nabycia członkostwa jest zarejestrowanie się w programie lojalnościowym bezpośrednio w jednym ze sklepów stacjonarnych Sprzedawcy zgodnie z instrukcją ekspedientki lub poprzez rejestrację w e-sklepie operatora. Dokonując rejestracji wyraża zgodę na obowiązujące Ogólne Warunki Handlowe, które są dostępne na stronie internetowej lub do wglądu w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy.

Pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszych OWU oraz na podstawie rejestracji Kupujący jest uprawniony do niezwłocznego rozpoczęcia zbierania punktów lojalnościowych za zakupy dokonane w sklepach stacjonarnych ARTRA oraz w e-sklepie. Poprzez rejestrację i przypisanie danych osobowych Klienta powstaje członkostwo w programie lojalnościowym, a Kupujący nabywa prawo do losowania punktów lojalnościowych. ARTRA zapewni przypisanie danych osobowych do konta klienta w ciągu 1 tygodnia od daty rejestracji. Rabaty w programie lojalnościowym obowiązują od pierwszego zakupu, którego Kupujący dokona po przystąpieniu do danej kategorii członkostwa (Przykładowo, jeżeli swoim pierwszym zakupem spełni warunki przystąpienia do członkostwa srebrnego, rabat może otrzymać tylko na kolejny zakup). ARTRA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane błędnym lub niepełnym wypełnieniem formularza zgłoszeniowego.

II. Kategorie członkostwa w programie lojalnościowym

Kategoria „Brązowe członkostwo”:

•    Kupujący zostaje automatycznie zaliczony do tej kategorii po zarejestrowaniu się w e-sklepie lub w sklepach ARTRA

•    Członkostwo obejmuje elektroniczną kartę lojalnościową.

•    Kupujący uzyskuje dostęp do strefy klienta.

•    Za każde 1,00 € zakupu (z VAT) członek programu lojalnościowego otrzymuje 1 punkt. Zdobyte punkty lojalnościowe można wykorzystać na zakup dowolnego Towaru z rabatem w sklepach stacjonarnych ARTRA lub w sklepie internetowym, w tym Towarów przecenionych, tak że za 1 punkt lojalnościowy uczestnik programu lojalnościowego otrzymuje kredyt (rabat ) za zakup na kwotę 0,02 €. W ten sam sposób operator określa możliwość ogłoszenia w dowolnym momencie promocji na różne produkty ze swojego asortymentu, gdzie ten kredyt może być wykorzystany na ich zakup.

•    Punkty lojalnościowe są niezbywalne. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania punktów zgodnie z jego intencjami biznesowymi.

Kategoria „Srebrne członkostwo”:

•    Warunkiem członkostwa w tej kategorii jest jednorazowy zakup Towarów powyżej 300,00 € (z VAT) lub zakup Towarów za łączną kwotę powyżej 500,00 € (z VAT), w ciągu 365 dni od uzyskania członkostwa brązowego. Warunkiem pozostania w tej kategorii jest coroczne spełnianie ww. warunku w tym momencie.

•    Członkostwo obejmuje elektroniczną kartę lojalnościową

•    Dostęp członka do strefy klienta

•    5,00% rabatu na każde Zamówienie

•    Uprawnienie do bezpłatnego przedłużenia gwarancji na Towary zakupione w okresie trwania „Członka Srebrnego”, o 6 miesięcy kalendarzowych

•    Uprawnienie do bezpłatnej dostawy Towaru z dedykacją

•    Za każde 1,00 € zakupu (z VAT) członek programu lojalnościowego otrzymuje 1 punkt. Zdobyte punkty lojalnościowe mogą być wykorzystane do zakupu z rabatem dowolnego Towaru w sklepach stacjonarnych ARTRA lub w sklepie internetowym, w tym towarów przecenionych, tak że za 1 punkt lojalnościowy uczestnik programu lojalnościowego otrzymuje kredyt (rabat ) za zakup na kwotę 0,02 €. W ten sam sposób operator określa możliwość ogłoszenia w dowolnym momencie promocji na różne produkty ze swojego asortymentu, gdzie ten kredyt może być wykorzystany na ich zakup.

•    • Punkty lojalnościowe są niezbywalne. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania punktów zgodnie z jego intencjami biznesowymi..

Kategoria „Złote członkostwo”:

•    Warunkiem przynależności do tej kategorii jest jednorazowy zakup Towarów o wartości powyżej 500,00 € (z VAT) lub zakup Towarów o łącznej wartości powyżej 1000,00 € (z VAT) w ciągu ostatnich 365 dni. Warunkiem pozostania w tej kategorii jest coroczne spełnianie ww. warunku w tym momencie.

•    Członkostwo obejmuje elektroniczną kartę lojalnościową

•    Dostęp członka do strefy klienta

•    10,00% rabatu na każde Zamówienie

•    Uprawnienie do bezpłatnego przedłużenia gwarancji na Towar zakupiony w okresie „Golden Membership”, o 12 miesięcy kalendarzowych

•    Uprawnienie do bezpłatnej dostawy Towaru z dedykacją

•    Priorytetowe traktowanie próśb i sugestii

•    Za każde 1,00 € zakupu (z VAT) członek programu lojalnościowego otrzymuje 2 punkty. Zdobyte punkty lojalnościowe mogą być wykorzystane do zakupu z rabatem dowolnego Towaru w sklepach stacjonarnych ARTRA lub w sklepie internetowym, w tym towarów przecenionych, tak że za 1 punkt lojalnościowy uczestnik programu lojalnościowego otrzymuje kredyt (rabat ) za zakup na kwotę 0,02 €. W ten sam sposób operator określa możliwość ogłoszenia w dowolnym momencie promocji na różne produkty ze swojego asortymentu, gdzie ten kredyt może być wykorzystany na ich zakup.

•    Punkty lojalnościowe są niezbywalne. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania punktów zgodnie z jego intencjami biznesowymi.

III. Elektroniczna karta lojalnościowa

ARTRA wyda klientowi elektroniczną kartę lojalnościową zgodnie z kategorią członkostwa w programie lojalnościowym w celu udowodnienia członkostwa klienta w programie lojalnościowym i wykorzystania jej do rejestrowania dokonanych zakupów. Elektroniczna karta stałego klienta (zwana dalej „kartą stałego klienta”) jest własnością firmy ARTRA, a jej uprawnionym posiadaczem jest klient. Karta lojalnościowa nie jest zbywalna. Za korzystanie z elektronicznej karty lojalnościowej odpowiedzialny jest uprawniony posiadacz. Posiadacz karty stałego klienta jest zobowiązany do korzystania z niej zgodnie z celem, w jakim została wydana, niniejszymi OWU i dobrymi obyczajami. Ważność karty lojalnościowej jest ograniczona do czasu członkostwa w programie lojalnościowym. ARTRA zastrzega sobie prawo do ogłoszenia warunków wygaśnięcia ważności kart lojalnościowych w rozsądnym terminie, jednak z co najmniej 1 miesiącem kalendarzowym wyprzedzeniem. Posiadacz zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić nadużycie lub niefunkcjonalność karty lojalnościowej ARTRA, co zapewni wydanie karty zastępczej, a w przypadku nadużycia natychmiastowe zablokowanie karty. Do czasu prawidłowego zgłoszenia tego faktu Kupujący ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe użycie karty przez osobę nieuprawnioną. W przypadku karty zastępczej posiadaczowi zostanie przyznana taka sama liczba punktów, jak saldo punktów w momencie zgłoszenia nadużycia lub niefunkcjonalności karty lojalnościowej. Każda osoba fizyczna spełniająca warunki do wydania karty jest uprawniona do posiadania tylko jednej karty.

ARTRA lub osoby przez nią upoważnione mają prawo zażądać dowodu tożsamości osoby, której wydaje nową kartę, a także osoby, która użyła karty do zakupu, w szczególności jeśli mają uzasadnione podejrzenie, że karta zostanie wykorzystana przez osoba inna niż posiadacz karty. Posiadacz karty zobowiązany jest udowodnić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dowodem tożsamości (paszport, prawo jazdy, karta ubezpieczeniowa). ARTRA ani jej upoważnione osoby nie są w żaden sposób upoważnione do rejestrowania, zapisywania lub kopiowania danych z dokumentu tożsamości. W przypadku, gdy osoba, która przedstawiła lub wystąpiła o wydanie karty, odmówi wykazania się lub po udowodnieniu tożsamości zostanie udowodnione, że osoba, która przedstawiła kartę, nie jest tożsama z posiadaczem karty, ARTRA ma prawo odmówić wydania lub użycia takiej karta stałego Klienta. Karta może zostać zatrzymana w przypadku przedstawienia jej przez osobę inną niż posiadacz karty i jednocześnie zarejestrowania karty jako zagubionej lub skradzionej.

IV. Wygaśnięcie członkostwa

Z chwilą ustania członkostwa w programie lojalnościowym Klient jako posiadacz karty traci prawo do korzystania ze wszystkich korzyści wynikających z członkostwa w programie lojalnościowym, w tym do ewentualnego wykorzystania salda punktów zapisanych na jego karcie, a jednocześnie rozpatrywanie roszczeń Klienta o świadczenia wynikające z członkostwa w programie lojalnościowym zostaje anulowane w przypadkach, które nie zostały zamknięte w momencie ustania członkostwa.

Członkostwo w programie lojalnościowym może zostać zakończone w następujący sposób: 1. wypowiedzenie członkostwa przez klienta, 2. śmierć klienta lub uznanie go za zmarłego, 3. długotrwała nieaktywność w przypadku, gdy firma nie rejestruje punktów dodawane do karty klienta za zakupy zgodnie z niniejszymi OWU. Jeżeli Klient nie spełni warunków związanych z określoną kategorią programu lojalnościowego w ciągu 1 roku przejściowego (ostatnie 365 dni), jego program zostanie automatycznie obniżony do członkostwa brązowego, lub 4. poprzez cofnięcie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych .

Posiadacz karty stałego klienta może wypowiedzieć członkostwo wysyłając żądanie na adres e-mail ARTRA lub pisemnie na adres siedziby ARTRA. W takim przypadku członkostwo wygasa z dniem doręczenia wniosku ARTRA. W przypadku ponownego przystąpienia do programu lojalnościowego klientowi nie przysługują żadne korzyści wynikające z poprzedniego członkostwa, w tym niewykorzystane punkty. Członkostwo w programie lojalnościowym lub korzyści z nim związane nie są prawnie skuteczne i nie mogą być przedmiotem postępowania spadkowego.

V. Zakończenie programu lojalnościowego

Program lojalnościowy ma charakter długoterminowy. ARTRA zastrzega sobie jednak prawo do jej rozwiązania. W takim przypadku termin zakończenia naliczania punktów oraz koniec ważności niewykorzystanych punktów zostanie opublikowany w formie pisemnej z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej na 1 miesiąc kalendarzowy, we wszystkich sklepach stacjonarnych zgodnie z art. oraz na stronie ARTRA.


artykuł 12

Działania marketingowe

Sprzedawca jest uprawniony do ogłaszania akcji marketingowych lub konkursów. Szczegółowe zasady i warunki akcji marketingowych lub konkursów modyfikuje się TUTAJ.

 

artykuł 13

Kupony upominkowe

1.    Darčekový preukaz je možné zakúpiť na internetovej stránke a tiež v kamenných predajniach Predávajúce.

2.    Darčekový poukaz je splatný jeden rok od vystavenia tohto poukazu. Po skončení tohto dňa darčekový poukaz nie je možné využiť (t. j. jeho úhrada je vyčerpaná) a kupujúci nemá možnosť nahliadnuť do vrátenia plných prostriedkov.

3.    Ukážte ich možné použiť iba raz.

4.    Z darčekového poukazu sa nevydáva a nedá sa zameniť za hotovosť resp.

5.    V prípade, že kúpna bude za vrátený alebo reklamovaný Tovar a Tovar, pri ktorom došlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy uhradenej formou darčekových poukazov, prípadne ich kombinácia s peňažným plnením bude najlepšia cena, vráti sa kúpnu Kupujúcemu rovnako, ako bola uhradená. . Hodnota hodnoty tovaru prezentovaného Kupujúcemu nemusí byť uvedená ako hodnota hodnoty tovaru zaplatenej Kupujúcemu pri kúpe Tovaru. Ak je k tovaru predložené objektívne doklady, je možné, že s tovarom nemôže disponovať v potrebnej výške, aby kupujúci mal k tovaru plný prístup.

6.    O nákupe darčekových poukazov sa nejedná o zlé z verostného programu.

 

artykuł 14

Postanowienia końcowe

1.    Sprzedawca zastrzega sobie w związku z tym prawo do zmiany niniejszych OWU głównie, ale nie wyłącznie, ze względu na zmiany przepisów prawa, możliwości technicznych, zmiany w biznesie itp. Obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianach w niniejszych Ogólnych Warunkach jest spełniony poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Sprzedawcy.

2.    Kupujący wysyłając Zamówienie potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, zapoznał się z ich treścią w należyty i szczegółowy sposób oraz zgadza się z nimi, przy czym wszystkie postanowienia Ogólnych Warunków są dla niego zrozumiałe.

3.    Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem: 15.9.2022 r.


Join our artraClub now and get 10€ for registration and 5% back from your orders.